Regulamin

Regulamin rezerwacji konsultacji Anna Bis Coach

§1. Postanowienia ogólne

Definicje:

 1. Usługodawca: Anna Biś Psycholog & Coach, ul. Zagrody 3, 33-131 Łęg Tarnowski
 2. Serwis – internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: https://www.annabiscoach.pl
 3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rezerwacji terminu na stronie https://www.annabiscoach.pl/rezerwacja/  lub telefonicznie
 5. Psycholog&Coach – osoba prowadząca konsultacje
 6. Właściciel – korzystający z serwisu, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami. 
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 8. Kalendarz rezerwacji – program komputerowy będący narzędziem do zarządzania grafikiem pracy, umożliwiający Użytkownikowi dokonanie rezerwacji terminu przez Internet oraz samodzielne dodawanie terminów dostępnych do zarezerwowania.
 9. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres Usług

Usługodawca umożliwia rezerwację terminu u Psychologa&Coach

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:
 • posiadać dostęp do sieci Internet,
 • posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 1. Każdy Użytkownik może zarezerwować termin u Psychologa & Coacha za pomocą Kalendarza rezerwacji, pod warunkiem zweryfikowania numeru telefonu komórkowego oraz adresu e-mail.
 2. Zarezerwowanie wizyty u  Psychologa & Coacha jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych Właścicielowi. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika umożliwia zarezerwowanie wizyty.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 4. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 5. Umówioną wizytę Użytkownik może odwołać telefonicznie pod numerem telefonu +48 725 811 508 lub e-mail Sukces@annabiscoach.pl najpóźniej 24 godziny przed wizytą.
 6. Jeśli Użytkownik odwoła wizytę lub zmieni jej termin po przekroczeniu 24 godzin przed nią, to taka wizyta jest płatna – pełna stawka za daną wizytę. Podobnie, jeśli Użytkownik nie pojawi się na wizycie.
 7. Ceny znajdujące się w Terminarzu Wizyt wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek.
 8. Rezerwacja spotkania on-line staje się ważna po uiszczeniu płatności przelewem na konto bankowe.
 9. Możliwe są zmiany niniejszego Regulaminu. Rezerwacje złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 10. Warunkiem rezerwacji terminu wizyty jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym regulaminem i akceptacja jego postanowień.

§4. Szczegóły płatności i zwrotów środków pieniężnych za sesję

 1. Jeżeli klient nie będzie zadowolony ze świadczonej usługi, otrzyma przelew zwrotny w ciągu 3 dni roboczych. 
 2.  Pieniądze zwracane są tylko w wymienionym przypadku, kiedy klient jest niezadowolony z 1 spotkania.
 3. Przy zakupie pakietów sesji coachingowych istnieje możliwość zwrotu pieniędzy za niewykorzystane sesje lub przekazanie ich do wykorzystania innej osobie.

§5 Reklamacje

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację do 14 dni od chwili zakończenia świadczenia Usługi psychologicznej/cochingowej
 2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres: ul. Zagrody 3, 33-131 Łęg Tarnowski lub drogą elektroniczną na adres: sukces@annabiscoach.pl
 3. Reklamacje bez pisemnego uzasadnienia nie będą rozpatrywane.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie Serwisu https://www.annabiscoach.pl
 2. Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie bez obowiązku informowania o tym Usługobiorców Serwisu.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie Internetowym www.annabiscoach.pl.
 4. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Usługobiorca i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
 5. W przypadku nie rozwiązania na drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.